Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Συνοπτικά>Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Περισσότερα

 

Τι επιχορηγείται;

Η δράση επιχορηγεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών.

Περισσότερα

Προθεσμίες

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα διεξαχθεί σε τρεις (3) κύκλους ως ακολούθως:

Α’ Κύκλος: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Β’ Κύκλος: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων
Γ’ Κύκλος: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια

Η έναρξη κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων καθώς και η διάρκεια υποβολής των προτάσεων, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης μέσα στο επόμενο διάστημα.

Προϋπολογισμός δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης ανέρχεται στα είκοσι εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (29.400.000,00).

 

Ύψος επιχορήγησης και προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου

Το προβλεπόμενο είδος ενισχύσεως είναι δημόσια επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών. Η καταβολή της δημόσιας δαπάνης, για όλα τα πιστοποιημένα έργα, γίνεται εφάπαξ, σε ποσοστό 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα’ των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών

1.500 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250 €

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

500 €

ανά πρατήριο

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

400 €

ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

300 €

ανά πρατήριο

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

200 €

ανά πρατήριο

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό της Δράσης.

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

Από που χρηματοδοτείται;

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 058/2 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με Αρ. Πρωτ. Φ2 1062/24-04-2013 Υπουργική Απόφαση για υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου/ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΚτΠ Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης της Δράσης για την εκτέλεση της Δράσης: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό της Δράσης.

lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.