Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Διαδικασίες>Αξιολόγηση αιτήσεων
Αξιολόγηση Αιτήσεων

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.  Αξιολόγηση Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης και πριν την οριστική υποβολή της από το δυνητικό δικαιούχο πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται και καταχωρίζονται, έλεγχος που αφορά στην επιλεξιμότητα της επιχείρησης με βάση τις Προϋποθέσεις και τους Όρους Επιλεξιμότητας που τίθενται στον Οδηγό της Δράσης.

Εάν ο έλεγχος επιλεξιμότητας δεν καταλήξει θετικά, η αίτηση του δυνητικού δικαιούχου δεν μπορεί να προχωρήσει προς υποβολή.

Κατόπιν της επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση λαμβάνει αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη συνέχεια, θα οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης («Απορριπτέα» αίτηση). 

2. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως εντός  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης), η οποία φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αιτούσας Επιχείρησης.
  • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο τέλος του Οδηγού της Δράσης υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Η μη αποστολή εντός του ορισθέντος χρονικού ορίου (5 ημερολογιακών ημερών) του Φακέλου της Αίτησης, αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την αμέσως επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του φακέλου της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:

  • για την υποβολή της αίτησης έχει χρησιμοποιηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης,
  • η αίτηση συμμετοχής φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής,
  • τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Πρότασης, η πρόταση κρίνεται «Ορθή» ή «Απορριπτέα».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό της Δράσης.

lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.